CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG - Địa chỉ : 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội * TEL: 84- 437950595/96/97/98/99 * Fax: 84 - 4. 37950099 * Email: lgl-hn@longgiangland.com.vn

  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English (United Kingdom)
Nghị định 12/2009/NĐ-CP - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định 12/2009/NĐ-CP "Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình"

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Ngày 12/02/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Nghị định mới quy định, đối với các dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần, nếu từng dự án thành phần có thể độc lập vận hành, khai thác hoặc thực hiện theo phân kỳ đầu tư thì mỗi dự án thành phần có thể được quản lý, thực hiện như một dự án độc lập. Việc phân chia dự án thành các dự án thành phần do người quyết định đầu tư quyết định.
Đối với các dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân, chủ đầu tư tự quyết định hình thức và nội dung quản lý dự án; đối với các dự án sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau thì các bên góp vốn thỏa thuận về phương thức quản lý hoặc quản lý theo quy định đối với nguồn vốn có tỷ lệ % lớn nhất trong tổng mức đầu tư.
Nghị định cũng quy định việc giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, theo đó dự án sử dụng vốn nhà nước trên 50% tổng mức đầu tư thì phải được giám sát, đánh giá đầu tư. Đối với dự án sử dụng vốn khác, việc giám sát, đánh giá đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định.
Về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội và các dự án quan trọng khác; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ được ủy quyền hoặc phân cấp quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C cho cơ quan cấp dưới trực tiếp. Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư các dự án nhóm A, B, C trong phạm vi và khả năng cân đối ngân sách của địa phương sau khi thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Nghị định quy định rõ việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, theo đó công trình xây dựng trước khi triển khai phải được lập thiết kế, có giấy phép xây dựng. Về quản lý thi công xây dựng, tiến độ thi công xây dựng. phải phù hợp với tổng tiến độ của dự án đã được phê duyệt. Đối với công trình xây dựng có quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài thì tiến độ xây dựng công trình phải được lập cho từng giai đoạn theo tháng, quý, năm; khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên cơ sở bảo đảm chất lượng công trình. Trường hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án thì nhà thầu xây dựng được xét thưởng theo hợp đồng; trường hợp kéo dài tiến độ xây dựng gây thiệt hại thì bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại và bị phạt vi phạm hợp đồng.
Nghị định còn có các quy định cụ thể về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề cho kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công; điều kiện năng lực của cá nhân và các tổ chức tham gia dự án xây dựng
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/04/2009.
Admin Long Giang